card

БУСАД ТӨРЛИЙН ДУГУЙЛАНГУУД

IQ, ИЛТГЭЛ, МЭТГЭЛЦЭЭН, 4D FRAME, СУРГУУЛИЙН СОНИН, ЯРУУ НАЙРАГ, БИЙРЭН БИЧЛЭГ, ЖҮЖИГ, БҮЖИГ, ВИДЕО

"IQ" ДУГУЙЛАН

Ээдрээтэй асуудлыг шийдвэрлэх, гүнзгий тунгаан бодох, бүтээлчээр сэтгэх чадваруудыг хөгжүүлэх зорилготой. Суралцагчдын оюуны чадварыг бодит үйл ажиллагаа болгож хувиргах, сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх, тэднийг сэтгэх арга барилд сургахад “Сэтгэх чадвар - IQ” дугуйлангийн зорилго оршино.

"ИЛТГЭЛ"

Сурагчдыг судалгаа хийж сургах, үзэл бодлоо нэгтгэн дүгнэх, эрэл хайгуул хийхэд суралцах, илтгэх, сонсох, бичих чадварыг хөгжүүлэх зэрэг чадварт сургахад оршино.

"МЭТГЭЛЦЭЭН"

Асуудлыг олон талаас харж, зөв шийдвэр гаргах, мэдээлэл цуглуулж, боловсруулах, бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэх, илтгэх, сонсох, бичих, мэтгэлцээний шийдлүүдэд шинэ санаа дэвшүүлэх, үнэлэлт дүгнэлт хийх чадварт суралцна.

"UB-ОЮУНЫ ӨЛГИЙ" СОНИН

"UB-Оюуны өлгий" сонин жилд 1 дугаар гардаг бөгөөд сурагчид сонины эх, мэдээ мэдээллийг бэлтгэн гаргаж байна.

"ЯРУУ НАЙРАГ"

Яруу найргийн дугуйланд суралцсанаараа хүүхэд өөрийгөө бүрэн, зөв илэрхийлж, санаа бодлоо цэгцтэй ойлгомжтой тайлбарлаж сурна. Мөн уран сайхан, утга уянгын мэдрэмжтэй, уян зөөлөн сэтгэлтэй, зөв цэгцтэй харилцаатай иргэн болж төлөвшинө.

"БИЙРЭН БИЧЛЭГ"

Монголын соёлын үнэт өв болсон үндэсний бичгийн соёлыг суралцагчдад өвлүүлэн сэргээн дэлгэрүүлж, хичээнгүй сайхан бичиж, уламжлалт бичлэгтэй үгсийг нүдлэн тогтоох, уран бичвэрээс суралцана.

"ЖҮЖИГ"

Сурагчдын авъяс чадварыг нээн хөгжүүлэх, олон нийтийн дунд үзэл бодлоо чөлөөтөй илэрхийлэх, уран тод хэллэг, ярих чадвар, сэтгэн бодох, дуулах бүжиглэх, жүжиглэх чадварт сургана.

“МУЛЬТИМЕДИА”

Интернэт хэрэглээний 60 гаруй хувийг видео контент эзэлж байна. Энэ нь цаашид улам бүр өсөх хандлагатай байгаа. Иймээс видео контент бидий амьдралд том байр суурийг эзэлж орчин үеийн тенхологийн дэвшил нь бидэнд маш олон боломжийг бий болгож энгийн хэрэглэгч ч видео контент боловсруулж сурна.

"ТУРШИЛТ"

Сонирхолтой туршилтыг эрж хайн төлөвлөж , туршилт хийх арга барилыг эзэмшин , учир шалтгаан зүй тогтлыг олж , үр дүнг тодорхойлох чадвар дадлыг олж авна. Мөн биологийн шинжлэх ухааны туршилтын арга аргачлалд суралцах гэх мэт.

"БҮЖИГ"