card

Англи хэл №1

Conditional sentences

Англи хэл №2

Conditional sentences

Англи хэл №3

Must, have

Англи хэл №4

Reported Speech

Биологи №1

Хромосом

Биологи №2

Математик №1

ТОйргийн нумын урт болон дугуйн сектор, сенментийн талбайг олох

Физик №1

Конденсаторын холболтууд

Физик №2

Конденсаторын энерги

Физик №3

Цуваа зэрэгцээ холболтын бодлого

Физик №4

Конденсаторын холимог холболт

Физик №5

Конденсаторын бодлого

Нийгэм №1

Эдийн засгийн тогтолцоо

Нийгэм №2

Зах зээлийн үеийн төрийн үүрэг, төрийн зохицуулалт