card

Физик №1

Дуу

Физик - №2

Цахилгаан статик

Англи хэл №1

Conditional sentences

Англи хэл №2

Conditional sentences

Англи хэл №3

Must, have

Англи хэл №4

Reported Speech

Биологи №1

Цагаан эс

Математик №1

Жишиг даалгавар

Математик №2

Векторын координатын эхлэл, төгсгөлийн цэгийг координатаар илэрхийлэх

Математик №3

Хоёр векторын коллинеар байх нөхцөл

Физик №3

Бүрэн хэлхээний Омын хууль

Физик №4

Нэмэлт бодлого

Физик №5

Гармоник хэлбэлзэл

Физик №6

Гармоник хэлбэлзлийн бодлого

Физик №7

Соронзон орон

Физик №8

Конденсаторын холимог холболт

Физик №9

Конденсаторын бодлого

Математик №4

Вектор

Математик №5

Векторын уртыг олох

Математик №6

Биномын задаргааны дурын гишүүнийг олох

Математик №7

Ньютоны бином

Математик №8

Огторгуй дахь векторын координат

Математик №9

Паскалийн гурвалжин

Математик №10

Суурь нэгж векторууд

Математик №11

Тойрогт өнцгийг дүрслэх

Математик №12


Тригинометр өнцгийн хэмжээ

Математик №13

Тригинометр тойрог, өнцгийн хэмжээ