card

Монгол хэл №1.1

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Монгол хэл №1.2

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Монгол хэл №1.3

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Монгол хэл №1.4

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Монгол хэл №1.5

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Нийгмийн ухаан №1

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Нийгмийн ухаан №2

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Нийгмийн ухаан №3

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Нийгмийн ухаан №4

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Нийгмийн ухаан №5

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Нийгмийн ухаан №6

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх хичээл

Англи хэл №1

Цагууд

Англи хэл №2

Reported Speech

Англи хэл №3

Question tags

Англи хэл №4

Conditionals

Математик №1

2019 оны D хувилбар

Математик №2

2019 оны D хувилбар Бодлого 2

Математик №3

2019 оны D хувилбар бодлого 3

Математик №4

2019 оны D хувилбар бодлого 4

Математик №5

2017 оны D хувилбар

Математик №6

2019 оны D хувилбар II хэсэг

Математик №7

2019 оны D хувилбар