card

Математик №1

Математик №2

Дүрсийн талбай

Мэдээллийн технологи №1

Зурган мэдээлэл боловсруулах технологи

Мэдээллийн технологи №2

Дадлага хичээл

Мэдээллийн технологи №3

Дадлага ажил

Биологи №1

Бэлгийн үржил

Биологи №2

Баг цэцэг

Орос хэл №1

Учить или учиться

Математик №3

Бататгал хичээл

Математик №4

Функийн хавтгай

Математик №5

Тойргийн урт дугуйн талбай

Математик №6

Урвуу пропорционал хамаарлын график

Математик №7

Функцийн хавтгай

Математик №8

Дүрсийн талбай

Англи хэл №1

SUPERLATIVE & COMPARATIVE

Биологи №3

Идэш тэжээлийн хэлхээнд хөрсний бохирдол нөлөөлөх нь

Дүрслэх урлаг

Б.Батчимэг

Физик

Температурын хуваарь

Солонгос хэл №1 /Анхан шат/

Өөрийгөө танилцуулах

Солонгос хэл №2 /Анхан шат/

Сонирхол, хобби

Солонгос хэл №1 /Дээд шат/

Солонгос хэл №1 /Дунд шат/

Хобби

Солонгос хэл №2 /Дунд шат/

Төрсөн өдөр

Солонгос хэл №3 /Дунд шат/

Төрсөн өдөр

Математик №9

Өгүүлбэртэй бодлого

Математик №10

Өгүүлбэртэй бодлого II хэсэг

Солонгос хэл №2 /Дээд шат/

Бараа худалдан авах

Солонгос хэл №3 /Дээд шат/

Бараа худалдан авах

Солонгос хэл №4 /Анхан шат/

Бараа худалдан авах

Нийгэм №1

Үйлдвэрлэлийн нөөц баялаг