card

Физик - №1 Бөөмийн хөдөлгөөн ба диффузи

Физик - №2 Дулаан дамжуулал

Физик - №3 Дулаан тэлэлт

Физик - №4 Дулааны тоо хэмжээ 

Физик - №5 Хайлах ба царцах

Физик - №6 Уурших ба конденсацлах

Физик - №7 Соронзон орон түүний үйлчлэл

Физик - №8 Цахилгаан эсэргүүцэл

Физик - №9 Дамжуулагчийн хувийн эсэргүүцэл

Физик - №10 Омын хууль

Физик - №11 Эсэргүүцлийн зэрэгцээ холболт

Физик - №12 Зэрэгцээ холболт давталт

Физик №13 Цахилгаан энерги

Физик №14 Нэвт харагддаг бие

Биологи №1

Амьд биеийн үржил

Биологи №2

Бэлгийн бус үржил

Математик №1

y=kx+b шугаман функцийн график байгуулах

Математик №2

Тойргийн хөвчийн чанарыг хэрэглэх

Математик №3

Математик хөгжлийн цаг

Математик №4

Нэмэлт

Математик №5

Секторын талбай, нумын уртыг тооцоолох

Математик №6

Өнцөг хэмжих 2 нэгж

Англи хэл №1

Zero conditional

Англи хэл №2

Causative form

Солонгос хэл №1

Топик